Producent kruszywa Lorresta Stalowa Wola

Home Polityka Prywatności – RODO

INFORMACJA

ADMINISTRATORA    DANYCH

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

HSW-LORRESTA Sp. z o.o.

adres: ul. Ludwika Tołwińskiego 10, 37 – 450 Stalowa Wola.

 • Z Inspektorem Danych Osobowych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych korespondencyjnie na wyżej wskazany adres lub pisząc na adres e-mail. poczta@lorresta.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

– zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

– wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO.

– realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 • Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione:
 1. podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań,
 2. innym zewnętrznym podmiotom wspierającym HSW-LORRESTA Sp. z o.o. w zakresie usług informatycznych, prawnych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy. Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Po upływie tego okresu dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa; zaś w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przedmiotowej zgody.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym jest niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez administratora jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.
 4. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.